reklam
reklam

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI REKLAM İHALESİ « nevsehir haber

19 Temmuz 2024 - 15:06

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI REKLAM İHALESİ

Son Güncelleme :

18 Aralık 2016 - 7:53

reklam
ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI REKLAM İHALESİ
reklam

MADDE-1) İHALENİN KONUSU VE MİKTARI:
İlçemiz genelinde bulunan 23 adet raketli otobüs durağı, 30 adet billboard ve 10 adet bağımsız reklam raketinin belediyemiz meclisinin 04.11.2016 tarih ve 2016/42 sayılı kararı uyarınca ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde açık artırma suretiyle 5 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.


MADDE-2) İHALE YERİ, TARİH VE SAATİ
İhale Yeri : Ürgüp Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale Tarihi : 28.12.2016
İhale Saati : 15.30
İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü MADDE-3) İHALEYE KATILIM ŞARTLARI:
İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.
a)- İsteklilerin ikametgah adreslerini gösterir belge (Adres Beyanı)
b)- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c)- İhaleye iştirak edecek kişilerinin gerçek kişi olması halinde vergi dairesinden alınmış, onaylı vergi kaydı, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir onaylı belge
d)- Tüzel kişilik olması halinde Tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden alacağı tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğuna dair belge.
e)- İhaleye iştirak edecek kişilerin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) ve (b) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belge.
f)- İhaleye katılacak kişilerin tüzel kişilik olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
g)- İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asil isteklinin noter tasdikli imza sirküleri.
h)- İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilat makbuzu,
ı)- İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesi alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge.
MADDE-4) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
a) 2886 Sayılı kanunun 6. Maddesinin l. fıkrasının a, b, c bentlerinde yazılı kimseler ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihale kazananların ihalesi feshedilerek yatırmış olduğu teminat irat kaydedilir.
b) Belediyemize vergi, resmi, harç, kira bedeli vs. borcu bulunan gerçek tüzel kişiler ve bu tüzel kişilerin ortaklarının, müdürlerinin ve yönetim kurulu üyelerinin ortak, müdür ve yönetim kurulu üyesi olduğu diğer tüzel kişiler belediyemiz gelirler müdürlüğü, hesap işleri müdürlüğü, imar işleri müdürlüğü ve su işleri müdürlüğünden borçlarını ödediklerini gösterir belge ibraz etmedikçe ihaleye iştirak edemezler. İştirakleri halinde ihale üzerlerinde bırakılırsa dahi iptal edilir.
MADDE-5) MUHAMMEN BEDEL VE KİRA ÖDEMELERİ:
İşin yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 120.000,00 TL olup, kira bedeli ihale onayını müteakip başlar. 1 yıllık kira bedeli sözleşmeyi müteakip 15 gün içerisinde Belediye veznesine peşin olarak yatırılacaktır.
Kiraya verilecek olan 23 adet raketli otobüs durağı, 30 adet billboard ve 10 adet bağımsız reklam raketinin ilk yıldan sonraki yılların kira bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir.
23 adet raketli otobüs durağı, 30 adet billboard ve 10 adet bağımsız reklam raketine alınacak ilan ve reklamların vergisi, Belediye Meclisinin her yıl belirlemiş olduğu tarife üzerinden ilan asılmadan önce Belediyemiz veznesine peşin olarak yatırılacaktır.
MADDE-6) GEÇİCİ TEMİNATI:
Banka teminat mektubu dışında nakit olarak geçici teminatı yatırmak isteyenler ihale saatinden önce (En geç saat 15.00 e kadar) belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Söz konusu işe ait geçici teminatı 5 yıl üzerinden 18.000,00 TL olup, teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

MADDE-7) BELEDİYENİN KULLANIM HAKKI:
İş bu ihaleye ait İlan, reklam, vergi, resim, harç gibi her türlü yasal giderler kiracıya ait olacaktır.
İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Bu şartnamede bulunmayan hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunları hükümleri uygulanır.
MADDE-8) İŞ TECRÜBESİ:
İhaleye katılacak kişi ve/veya kişiler, reklam işi yaptığını belgeleyecek ya da işletmiş olduğunu ispat eden belgeleri sunacaktır.
MADDE-9) ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ve 100,00 TL bedelle satın alınabileceği ilanen duyurulur. 23.11.2016

 

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam