reklam
reklam

NTB’dan işbaşı eğitim programı bilgilendirmesi « nevsehir haber

16 Temmuz 2024 - 12:27

NTB’dan işbaşı eğitim programı bilgilendirmesi

Son Güncelleme :

19 Ocak 2017 - 17:30

reklam
NTB’dan işbaşı eğitim programı bilgilendirmesi
reklam

Nevşehir Ticaret Borsası ilimizde de uygulanan iş başı eğitim programı hakkında bilgilendirme de bulundu.

İşbaşı Eğitim Programında İşverene İlişkin Şartlar

İşbaşı Eğitim Programı, en az iki (2) sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde uygulanabilir. Kamu kurumları ile İEP düzenlenemez.

İşbaşı Eğitim Programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itibariyle aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde (aynı vergi numarası altında) programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısı üzerinden kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir. Programda % 10 ve % 30 olmak üzere iki tür kontenjan hesaplaması bulunmaktadır:

% 10’luk kontenjanda çalışan sayısı 2 ile 10 arasında ise 1 katılımcı, 11 ve üzerinde ise çalışan sayısının 1/10’u oranında katılımcı alınabilir ve  % 50 istihdam taahhüdü

Çalışan sayısının % 30’una kadar katılımcı talebinde ise % 50 den daha fazla istihdam taahhüdü verilip verilmediğine göre komisyon tarafından değerlendirme yapılarak karar verilecektir. İstihdam yükümlülüğü, programın dörtte birlik süresinin sonunda programa devam eden katılımcı sayısı üzerinden hesaplanır, dörtte birlik süreden sonra programda katılımcı kalmamış olsa dahi istihdam yükümlülüğü devam eder. Ayrıca istihdam yükümlülüğü programın bitiminden itibaren otuz gün içinde işe başlatmak kaydıyla kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte altmış günden az olmamak üzere en az program süresi kadar istihdam etmesi gerekmektedir (Örneğin program 8 ay ise 8 ay istihdam yapılacak). İşyerinin, programın başladığı tarihteki fiili sigortalı çalışan sayısı ile programın bittiği tarihteki fiili sigortalı çalışan sayısı aynı olmalıdır. (Örneğin, işyeri 5 fiili sigortalı çalışan ile başlamışsa bitiş ayında da çalışan sayısı 5 ve yukarı olmalıdır.)

Program süresi ilk kez işgücü piyasasına girenler (daha önce herhangi bir şekilde uzun vadeli sigorta kollarından primi yatmamış olanlar) için 320 güne kadar (1 yıl), diğer kişiler için ise 160 gün (6 ay) olarak düzenlenebilir. İşverenin özürlü çalıştırma zorunluluğu var ise ( 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyeri ise) özürlü açığının olmaması gerekmektedir.

İşbaşı eğitim programlarının düzenlendiği işverenden vergi, SGK prim ve prime ilişkin borcu ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına dair belge istenebilecektir.

İşbaşı eğitim programlarında katılımcıların mesleki deneyim kazanarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlandığından, vasıf gerektirmeyen mesleklerde (beden işçisi, temizlik, çay vb.) program düzenlenmeyecektir.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 97.maddesi çerçevesinde işveren, programın başladığı ilk gün itibariyle ve program süresince programın ve Kurumun tanınırlığına ve görünürlüğüne ilişkin önlemleri almak zorundadır. Bu çerçevede programın düzenlendiği bina/işyerinin girişine (ana caddeye bakan cephesine) İŞKUR logosunun bulunduğu A2 ebadından (42cmx59 cm) küçük olmamak üzere levha asılacaktır.

İşveren tarafından programın başlangıcından bitişine kadar olan süre içerisinde katılımcıların devam durumlarının haftalık olarak en geç CUMARTESİ saat 23:59’a kadar sisteme girilmek zorunda olup, girilmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü zarardan işveren sorumludur.

İşveren tarafından programa başvuru yapılırken aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi istenecektir:

Talep Dilekçesi    (Üst Yazı Ek-1) (Matbu Form)

Ön Talep Formu  (Ek-35)              (Matbu Form)

Başvuru Tarihine Ait İşveren Taahhütnamesi  (Ek-20)  (Matbu Form)

Başlangıç Tarihine Ait işveren Taahhütnamesi (Ek-33) (Matbu Form)

İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işyerinin hukuki durumunu gösterir belge (Aslı ve fotokopisi),

Son üç aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge (İşveren tarafından kaşe ve imzalı olacaktır), İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge (Aslı ve fotokopisi), İşveren veya vekilinin kimlik fotokopisi, İşyerinin 50 ve üzeri çalışanı olması durumunda özürlü kontenjan açığının olmadığına dair işyeri iş ve meslek danışmanından alınacak belge. (Kurum tarafından verilecektir). Vergi, SGK prim ve prime ilişkin borcu ile SGK ve Kurumca kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına dair belge.

İşbaşı Eğitim Programında Katılımcıya İlişkin Şartlar 

Katılımcıların sözleşme imza tarihi itibariyle son 3 aydır işsiz olması (bu süre içinde bir gün dahi olsa uzun vadeli sigorta kolları kapsamında prim ödenmemiş olması),

Katılımcının Kuruma kayıtlı işsiz olması ve 15 yaşını tamamlamış olması,

Katılımcının işverenin birinci derece (anne-baba-çocuk), ikinci derece (torun-büyük anne- büyük baba) kan hısmı veya eşi olmaması ve ayrıca emekli olmaması,

İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler ancak bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan işyerinde katılımcı olamazlar.

Katılımcıya ilişkin şartlara haiz olup programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programa katılabilir. Katılımcılar 24 ay içinde en fazla 320 fiili gün (1 yıl) işbaşı eğitim programından Kişi daha önce Kurumun düzenlediği mesleki edindirme kursuna katılmışsa 6 ay (Kurs sonrasında 1 ay içinde aynı meslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılmak istenmesi halinde bekleme süresi yoktur); İşbaşı Eğitim Programına katılmış ise 3 ay ( daha önce katıldığı işbaşı eğitim programın süresi 320 fiili günden düşüldükten sonra kalan kısım kadar faydalanabilir) bekleme süreleri bulunmaktadır. Girişimcilik Eğitim Programı ve Toplum Yararına Programdan sonra ise bekleme süresi bulunmamaktadır.  Katılımcılara 2017 yılı için günlük 54 TL cep harçlığı ile genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı primleri ödenmektedir. (Genel sağlık sigortası prime yansımamakta olup sadece sağlıktan faydalanmaya katkı sağlamaktadır) Resmi tatillerde ve yarım günlük arife tatillerinde ise ödeme yapılmaz. Ödemeler, aylık hakediş olarak katılımcılara ait ve günlük olarak imzalanan devam çizelgelerinin işveren tarafından kuruma ibraz edildiği tarihten itibaren takip eden ayın en geç iş gününe kadar Halk Bankası üzerinden yapılır. Program süresi, günlük en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere (dinlenme süreleri hariç) haftalık 45 saatten ve yine haftada 6 günden fazla olamaz. Katılımcının programdan mazeretsiz ayrılması durumunda sözleşme İl Müdürlüğü tarafından fesih edilecek ve katılımcı fesih tarihinden itibaren 12 ay süre ile kurs ve programlardan yararlanamayacaktır. Programdan ayrılma talebinde bulunan katılımcının öne sürdüğü mazeret İl Müdürlüğünce değerlendirilecek olup, bu hususta karar verme yetkisi tamamen İl Müdürlüğündedir. Geçerli olarak kabul edilebilecek mazeretler ise şunlardır: Askerlik, tutukluluk, hamilelik veya doğum, uzun süreli hastalık, sigortalı işe giriş ve ikametgâh değişikliği vb.

İşveren ve katılımcı programın dörtte birlik süresi içerisinde olmak kaydıyla karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmeyi fesih edebileceklerdir. Bu durumda katılımcı geçerli sebepten çıkarılacaktır. Katılımcıların doktor raporu ile verilen 5 günlük sağlık izni ve toplam program süresinin onda biri (1/10) süresi kadar izni vardır (Örneğin, program süresi 160 fiili gün ise bunun onda biri 16 fiili gün izin yapar ve ayrıca 5 günlük sağlık izni vardır). Beş günü aşan sağlık izinleri onda birlik izin süresinden düşülür. Söz konusu devamsızlık sürelerinin aşılması halinde katılımcının sözleşmesi, İl Müdürlüğü tarafından fesih edilecek ve katılımcı fesih tarihinden itibaren 12 ay süre ile İşbaşı Eğitim Programından yararlanamayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalılar, işsiz olmak şartı dışında belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla programa katılabilirler. Dul ve yetim aylığı alanlar ile engelli olmaları nedeniyle aylık bağlananlar da programlardan yararlanabilir.

 

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam