reklam
reklam

Arıcıların uymaları gereken kurallar belirlendi « nevsehir haber

22 Temmuz 2024 - 10:41

Arıcıların uymaları gereken kurallar belirlendi

Son Güncelleme :

03 Nisan 2017 - 14:35

reklam
Arıcıların uymaları gereken kurallar belirlendi
reklam

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre hazırlanan, Resmi Gazetede yayımlanan Arıcılık Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanan Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği gereğince, Resmi Gazetede yayımlanan Yurtiçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik uyarınca ve Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesine göre, 2017 yılında ilimiz arıcıları ile il dışından gelen gezginci arıcıların uymaları gereken kurallar aşağıdaki biçimde belirlendi.

1-İl dışından gelen gezginci arıcıların, il sınırlarımız içerisinde konaklamalarından İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri sorumludur.

2-Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise köy muhtarlığı ile diğer tüzel kişilere ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılarda Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yapar. Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, çıkış yapacağı ilin İl/İlçe Müdürlüğüne gideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu, Dezenfeksiyon Belgesi ve Vize Belgesi’ni alır ve arılarını sevk eder. Rapordaki ve Vize Belgesindeki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır. Beş (5) gün içerisinde konaklayacağı ilin İl/İlçe Müdürlüğüne, ekinde Vize Belgesi ve Dezenfeksiyon Belgesi bulunan Veteriner Sağlık Raporu ile başvurarak 22.03.2012 tarih ve 28241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Arı Konaklama Belgesini (AKB) alır. AKB’si olmayan arıcının Veteriner Sağlık Raporu vize edilmez. Gezginci arıcılık yapan, kayıtlı olduğu adrese ve/veya kendi arazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKB alması gerekir.

3-2017/01 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü gereğince gezginci arıcılar her yılın ilk hareketlerinde İşletme Tescil Belgesi ile Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmesi için İl/İlçe Müdürlüklerine başvurur.

            a) Başka illere yapılacak arı sevklerinde, ekinde Vize Belgesinin yer aldığı Veteriner Sağlık Raporu düzenlenirken ve Vize Belgesi onaylanırken İşletme Tescil Belgesi ile birlikte Arıcı Konaklama Belgesi de istenecektir.

            b) Gezginci arıcıların aynı yıl içinde 31 Aralık tarihine kadar yapacakları hareketler için, ilk çıktıkları yerin bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğü tarafından arıların gerekli sağlık ve muayene kontrolleri yapıldıktan sonra Veteriner Sağlık Raporu ve Arı Vize Belgesi düzenlenecektir.

            c) Arıların ilk çıktığı yerin bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü tarafından Arı Vize Belgesinin ‘‘Vize 1’’ kısmı doldurularak onaylanacaktır, Vize 2,3,4,5 kısımlarının ise ‘’Arıların çıktığı yer ve adresi’’ ile ‘’Arıların gideceği yer ve adresi’’ bölümleri arıcının beyanı esas alınarak gideceği yerler belirtilmişse doldurulacaktır.

            d) Arıların, Vize Belgesinde yer alan sıradaki yere sevk edilmek istenmesi durumunda konakladıkları yerin bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrolleri yapılarak Veteriner Sağlık Raporunun ekinde yer alan Vize Belgesinin ilgili bölümü doldurularak onaylanacak ve arılar sevk edilecek olup, yeni Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeyecektir. Raporun ve Vize Belgesinin fotokopisi alınarak muhafaza edilecek, raporun aslı ile onaylanan Vize Belgesi arıcıya imza karşılığı teslim edilecektir.

            e) Arıların, Vize Belgesinde adı geçmeyen bir yere sevk edilmek istenmesi durumunda bir önceki Veteriner Sağlık Raporuna istinaden arıların son konakladıkları yerin bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlükleri tarafından gerekli sağlık, muayene ve kontrolleri yapılarak yeni Veteriner Sağlık Raporu düzenlenecektir. Ayrıca Arı Vize Belgesi düzenlenerek Veteriner Sağlık Raporuna eklenecektir.

4-AKB işlemlerini arıcı adına üçüncü şahıslar takip edebilir.

5-Arazi sahipleri dışında herhangi bir muhtarlık ile kamu kurum ve kuruluşunca arıcıdan konaklama ücreti dahil hiçbir ad altında ücret alınmaz. Kovan başına konaklama ücreti, yörede toptan satılan 1 Kg. bal fiyatının % 10 unu geçmez.

6-Konaklanan bölge için belirlenmiş koloni kapasitesi üzerindeki yerleşim taleplerine İl/İlçe Müdürlüklerince izin verilmez. Ancak en son gelen arıcıyı mağdur etmeyecek şekilde konaklama müsaadesi verir.

7-Gezginci arıcılık yapan üreticiler konaklama yapılan yerlerde arıların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Arı konaklatılan alanlarda otlayan hayvanların arıdan zarar görmemesi için tedbirleri almak hayvan sahiplerinin sorumluluğundadır. Arılığın yerleşim yerinin onaylanması durumlarında yaşanacak herhangi bir olumsuzluk arıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

8-Arılıklar, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre stabilize ara yollardan ise en az 30 metre uzaklığa yerleştirilir.

9-Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskûn mahal dışında bir yere yerleştirir. Sabit arıcılar ise kolonilerini köy ve beldelerde çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet aldıkları camii, okul, sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa yerleştirir. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır.

          10-İki konaklama arasındaki mesafe, bölgenin flora durumu göz önüne alınarak en az 2 km aralıklarla yerleştirilir. Araziye özel durumlarda uzaklığı belirlemeye İl/İlçe Müdürlüğü yetkilidir.

          11-Arıların su ihtiyacını karşılamaları ve çevreye zarar vermemeleri için arılık çevresinde koloni sayısına göre yeterli miktarda su bulunduracaklardır.

          12-Meskûn mahal ve mücavir alan sınırları içerisinde arı konaklatılmasında ortaya çıkan ihtilafların giderilmesinde İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir.

          13-Alınacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen adresten farklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcının arıları, İl/İlçe Müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifeti ile bulunduğu yerden kaldırılır.

    Mücbir sebepten dolayı arısını izin aldığı adres dışına götürmek zorunda kalan arıcıya İl/İlçe Müdürlüğünce mazeretinin uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz, arıcı beş (5) gün içerisinde izin aldığı adrese sevk edilir.

          14-İlimizle bağlantılı kara yollarında görev yapan güvenlik ekipleri kaçak arı giriş-çıkışını önlemek amacıyla, gerekli belgeleri isteyerek arıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaları ve İl/İlçe Müdürlüğünü haberdar etmeleri gerekmektedir.

          15-Nevşehir İlinin turizm potansiyeli nedeniyle arıcılar, arılarını (kendi arazileri olsa dahi) turizm bölgelerinde meskun mahal, ana yol ve turizm tesislerine 1,5 Km. den az olmamak kaydıyla barındırabilirler. Yerli arıcının kendi arazisi yoksa veya yeterli değilse diğer maddelerde yazılı kurallara uymak kaydıyla başkalarına ait arazide konaklama yapabilir.

          16-Nevşehir İlinin turistik yapısı itibariyle aşağıda belirtilen yerlerde gezginci arıcıların konaklamasına izin verilmeyecektir.

               Nevşehir-Ürgüp yolu, Nevşehir-Avanos eski yolu, Dedeman oteli civarı, Göreme ve Göreme Açık Hava Müzesi civarı, yeraltı şehirlerinin civarı, Uçhisar, Ortahisar, Zelve, Çavuşin ve Özkonak’ taki açık hava müzelerinin yol güzergâhları ve çevresi.

               Gülşehir Açıksaray (İtsivrisi) mevkii,  Hacıbektaş Dedebağı, Avanos Kurtderesi mevkii,  Nevşehir Aliefendi çeşmesi mevkii,  Sulusaray yolları civarı.

          17-Milli park sahasına ve orman sahasına konaklamak için, ilgili kuruluşlardan konaklama izni alınacaktır.

          18-Zirai mücadele yapılacak yer ve çevresindeki arıcılara, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslarca 7 gün önceden haber verilecektir. Arılık ilaçlama yapılacak alana en az 6 Km. mesafede olmalıdır.

          19-İl/İlçe Müdürlükleri üretilen arı ürünleri ve arıcılıkla ilgili malzemeyi kontrol etmeye, ettirmeye ve rapor tanzimine yetkilidir.

          20-Balın üretilmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi 2012/58 nolu Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre yürütülür. Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yaptırımlar uygulanır.

          21-Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen arıcının arıları, İl/İlçe Müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifeti ile bulunduğu yerden kaldırılır. İl/İlçe Müdürlüğü, işgal edenler hakkında 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154’üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kaldırma sürecinde meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır.

  Asayişe yönelik olaylarda İl ve İlçe Müdürlükleri ile köy muhtarları gerektiğinde mahallin asayiş kuvvetlerini haberdar edeceklerdir.

         22-Muhtarların dikkatine; Köylerde yerli arıcılar ile gezginci arıcıların yakın mesafelerde konaklamalarına müsaade edilmeyecektir. Ayrıca gezginci arıcılar çevrelerine zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbiri alacaklardır. Gezginci arıcılar AKB Belgesini Beş gün içinde İl/İlçe Müdürlüğünden almadan konaklama yapamayacaklarından AKB Belgesi almayanlar hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

         23-Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun ilgili maddelerine göre yasal işlem yapılacak.

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam