izmir escort

reklam

Özel güvenlik hizmetlerine düzenleme! « Nevşehir Trend Haber

28 Temmuz 2021 - 22:28

Özel güvenlik hizmetlerine düzenleme!

Son Güncelleme :

07 Ocak 2017 - 10:31

77 views
reklam
Özel güvenlik hizmetlerine düzenleme!
reklam

Resmi Gazete’de yayınlanan 3 yeni KHK ile özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak .

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 sayılı Kanun  Hükmünde Kararname’de (KHK), Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da bazı  değişikliklere gidildi.
Buna göre, özel güvenlik kurum yöneticilerinin lisans mezunu ve özel  güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekecek. Yöneticiler  sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilecek.
Özel güvenlik birimleri ya da özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde  veya 15 ve daha fazla özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir  güvenlik sorumlusu belirlenecek. Güvenlik sorumluları ilgili şartlara ilave  olarak en az ön lisans mezunu olacak.
Mülki idare amirleri, kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel  güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve  yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili olacak.
Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen yetkileri sadece görevli  oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanılacak, görevliler silahlarını  da görev alanı dışına çıkaramayacak.

Görev alanı komisyon kararıyla genişletilecek

İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe  edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para  ve değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda  güzergah boyu görev alanı sayılacak.
Görev alanı, zorunlu hallerde komisyon kararıyla genişletilebilecek.
Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı ise  koruduğu kişinin yanındayken ülke geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma  izni verilen ilin sınırları olacak.
Bu alanda çalışacak kişinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına  karar verilmiş olsa dahi kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla  süreyle hapis cezasına mahkum olmaması şartı aranacak.
Bu kişinin, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal  düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel  dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet,  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan  kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından  mahkum olmaması koşulları da aranacak.
İşe alınma için güvenlik soruşturması olumlu olması gereken kişinin,  cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından  dolayı hakkında devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmaması gerekecek.

Hakkında arşiv araştırması yapılabilecek

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik  şirketleri, alarm izleme merkezleri ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda  kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilik tarafından güvenlik  soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Soruşturma sonucu olumlu olanlara,  özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla valilikçe çalışma  izni verilecek.
Söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ise bir ay  içinde tamamlanacak.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her kimlik  verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenecek.
Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı  veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği  ise iptal edilecek.
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli  güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara  iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında  faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

3 bin lira para cezası

Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik  yöneticisi ve görevlisine 3 bin lira idari para cezası verilecek. Bu kişilerin  özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilecek, bu kişiler bir daha özel  güvenlik alanında çalışamayacak.
Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini  belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine ise  her bildirim için yine 3 bin lira idari para cezası verilecek.
Mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum,  kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ise 6 bin lira idari para cezası  kesilecek.
Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk  amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirket  yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamayacak.
Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya  yöneticiyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen  kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere 5 bin lira, denetimlerde tespit edilip  giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin  yöneticilerine ise 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka  bir işte çalıştıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat  giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için 3 bin lira idari  para cezası verilecek. Yine ilgili maddelerdeki belirtilen bildirimleri süresinde  yerine getirmeyenlere 3 bin lira idari para cezası kesilecek.
Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek  amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi  ve görevlisi ile ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında  kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine  katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı  valilikçe iptal edilecek.
Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri 6 ay özel güvenlik  alanında görev alamayacak.
Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da  terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu belirlenen  şirketlerin faaliyet izni iptal edilecek. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen  şirketlerin kurucu, temsilci ve yöneticileri özel güvenlik alanında faaliyette  bulunamayacak.
reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam