Nevşehir’de AR-GE Yatırımları İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor « Nevşehir Trend Haber

27 Ekim 2021 - 17:16
reklam

Üniversite Bakanlıktan “Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ Kurulması Onayı

Üniversite ile sanayi arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik AR-GE çalışmalarının yapılabilmesine imkan sağlayacak olan ‘’Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ ilanı; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın da oluşturulan ve çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan kurulda görüşülerek onaylandı.

Üniversite yerleşkesinde kurulacak olan “Teknopark” yapılanmasının yasal alt yapısını oluşturan ‘’Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’  kurulumu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında görüşüldü. Görüşmeye üniversiteyi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Rektör Danışmanı ve Genel sekreter Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Koordinatörü  ve Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Metin Duyar, Yapı İşleri Müdürü Nihat Çavuşoğlu ve harita mühendisi Mehmet Akçakaya katıldı.

Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Koordinatörü ve Rektör danışmanı Yrd. Doç. Dr. Metin Duyar tarafından yapılan sunumda “Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ ilanı ile Üniversite ve Nevşehir iline sağlanacak avantajlar anlatıldı. Yapılan sunumun ve soru cevap oturumunun ardından Üniversiteye  Bakanlıktan “Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ kurulması uygun görülerek onay verildi.

“Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ onayı Üniversite-Sanayi işbirliği sürecinin en önemli gelişmesi olarak değerlendiriliyor

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez imkânlarından yararlanarak geliştirdikleri teknolojik bir buluşu, ticari bir ürün, yöntem veya hizmete dönüştürerek bölgenin kalkınmasına katkıda bulunulmasına çok büyük imkânlar sağlıyor. Yine TGB’ler üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü, Ar-Ge merkez alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapıyı bir araya getirerek hepsinin bir arada çalışmasına imkan tanıyor.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMLİ BİR İVME KAZANMASI HEDEFLENİYOR

“Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ ilanı ile üniversite sanayi işbirliğinin önemli bir ivme kazanması hedefleniyor. Ayrıca artık; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Tek Bölge’de faaliyet gösteren girişimci firmalara çok önemli destek ve muafiyetler sağlanacak.

Yeni süreçte; Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti, Ar-Ge Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti, KDV Muafiyeti, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Destek Personeline Gelir Vergisi Muafiyeti gibi imkânlara ek olarak, Sigorta Prim ve Öğretim Üyelerine Sağlanan Destek’lerle bölge’de hem yatırım hem de teknolojik gelişmenin önü büyük ölçüde açılmış olacağı belirtiliyor.

Bunun en somut örneği olarak da TÜBİTAK kapsamında desteklenen projelerin TGB’de yer alması halinde Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki personel harcamaları için sağlanan hibe desteğinin %90’lara kadar artırılabileceği gösteriliyor.

Sağlanan İmkan ve Desteklerin Detayları Şöyle Sıralanmakta;

Firma ve Girişimcilere Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

AR-GE PERSONELİNE GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

Bölgede çalışan; Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve her türlü vergiden müstesnadır. Yazılım geliştirme ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge projesi kapsamında TGB Yönetici Şirketinin izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi dışında geçirdiği süreye ait ücretler de gelir vergisinden müstesnadır.

KDV MUAFİYETİ

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31/12/2023 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

SİGORTA PRİM DESTEĞİ

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3. Maddesine istinaden 4691 sayılı yasa kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda görev yapan ve ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 5 (beş) yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

DESTEK PERSONELİNE GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

Bölgede çalışan destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.  Bu istisna kapsamında ithal edilen eşya; Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere Genel Müdürlükçe onaylanarak Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek izinde belirtilen eşyadan oluşur.

ÖĞRETİM ÜYELERİNE SAĞLANAN DESTEKLER

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.

BÖLGE DIŞI ÇALIŞMA İZNİ

4691 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca girişimci/şirketlere Bölgede yürütülen proje kapsamında belirli bir oranda Bölge dışında da çalışma kolaylığı sağlanmıştır. Bu amaçla Bölgede yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM İZİN DESTEĞİ

Girişimci/şirketler, mevcut Ar-Ge ofislerinden yararlanabileceği gibi, kendilerine tahsis edilen arsalar üzerinde belirli bir süre kullanım hakkını alabilecekleri binalar inşa ederek yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetinde bulunabileceklerdir.

İşletmeler, Bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin vermesi şartıyla Bölge içerisinde yapabilirler. Söz konusu yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, ilgili kurum ve kuruluş tarafından Bakanlık görüşü alınarak, öncelikle verilir. Bu yatırımlara ilişkin faaliyetler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterlerde, yatırım yapan işletmelerin Bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetlerinden ayrı olarak izlenir. Bu yatırımlar nedeniyle Bölgede çalışan personel ve bu yatırımlarından elde edilecek kazançlar Bölge dışında faaliyet gösteren işletmelerin ve bunların personelinin tabi olduğu esaslara göre vergilendirilir.

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRMA KOLAYLIĞI

Bölgelerde 4875 sayılı Kanun, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici, vasıflı Ar-Ge personeli çalıştırılabilir.

YABANCI YATIRIMCILARIN TEŞVİK EDİLMESİ

Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilir. Ayrıca, yabancı yatırımcılar, 4691, 6170 ve 6676 sayılı kanunlar kapsamında Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım faaliyetlerini Bölgede yürütebilir.

TÜBİTAK PROJELERİNE SAĞLANAN ÖZEL DESTEK UYGULAMALARI

TÜBİTAK kapsamında desteklenen projenin TGB’de yer alması halinde Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki personel harcamaları için sağlanan hibe desteği %90’lara kadar artabilmektedir.

09 Kasım 2017 - 10:34

49 views

Nevşehir’de AR-GE Yatırımları İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor

Üniversite Bakanlıktan “Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ Kurulması Onayı Üniversite ile sanayi arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik AR-GE çalışmalarının yapılabilmesine imkan sağlayacak olan ‘’Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ ilanı; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın da oluşturulan ve çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan kurulda görüşülerek onaylandı. Üniversite yerleşkesinde kurulacak olan “Teknopark” yapılanmasının yasal alt […]

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam