reklam

İTFAİYE, YANGINLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI « Nevşehir Trend Haber

15 Ağustos 2022 - 10:22

İTFAİYE, YANGINLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI

Son Güncelleme :

16 Aralık 2016 - 6:13

168 views
Avatar

reklam
İTFAİYE, YANGINLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI
reklam

Son yıllarda Nevşehir’de meydana gelen konut, işyeri ve arazi yangınlarıyla araç

yangınlarının çıkış sebebinin genellikle insan kaynaklı olduğunun belirlendiğini ifade eden

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra, meydana

gelen yangınların nedenlerine ilişkin bir rapor hazırladı.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor oldukça çarpıcı bilgilere

yer veriyor.Gerekli tedbirlerin alınmaması veya alınmış olan tedbirlerin amacı dışında

kullanımının da yangınların meydana gelmesinde önemli bir etken olduğunun dile getirildiği

raporda, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına da yer verildi.

Nevşehir genelinde kamu ve özel binalara bakıldığında yangın güvenliği adına ciddi

eksikliklerin gözlemlendiğinin dile getirildiği raporda, gerek şehir genelinde meydana gelen

yangınlar ve gerekse yapılan inceleme ve araştırmalar ışığında belirlenen eksiklikler ve

alınması gerekli çalışmalar şu şekilde ifade edildi : “Son zamanlarda ülkemizde meydana

gelen yangınlar can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Yangınların çıkış sebeplerine

bakıldığında ise daha çok insan kaynaklı hatalardan çıktığı görülmektedir. Gerekli tedbirlerin

alınmaması, alınmış olan tedbirlerin ise amacı dışında kullanıldığı yapılan incelemelerde

tespit edilmiştir.

İlimiz genelinde kamu ve özel binalara bakıldığında Yangın Güvenliği

Yönünden birçok eksiklikler vardır. Özellikle binaların baca yalıtımlarının olmaması, kapalı

otoparklara girmesi yasak olan LPG’ li veya CNC’ li araçların alınması, binaların çatı

aralarının adeta depo gibi kullanıldığı, kazan dairelerinin havalandırmalarının bulunmadığı ve

yakıt kazanı ile yanıcı malzemelerin bir arada bulundurulduğu, binaların elektrik tesisatlarında

kaçak akım rölesi olmadığı, halen eski sarmalı sigortaların kullanıldığı, Yangına karşı

kullanılacak olan Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) ve Karbondioksit (CO2) gazlı söndürücülerin

bakımlarının yapılmadığı, miadı dolmuş söndürme malzemeleri kullanımı, yangın dolabı

içerisinde bulunan sistemin eskimesi, yangın dolaplarının amacı dışında kullanıldığı veya

önünün kapatılarak hiç kullanılmadıkları ve su bağlantılarının yapılmadığı, yangın algılama

ve alarm sistemlerinin faal şekilde bulundurulmadığı, bir yangın anında yangından kaçış ve

acil tahliye için elzem olan yangın kaçış yolları ve yüksek katlı binaların Yangın Merdivenleri

apartman sakinlerince kiler, depo, malzeme koyma yeri olarak kullanılmakta olduğu

görülmüştür. Ayrıca yangın ihbarı ile olay yerine intikal eden İtfaiye araçlarının hatalı park,

itfaiye araçlarına yol vermeme, itfaiyenin çalışmalarına karışarak olay yerinde olması

muhtemel patlama, parlama ve zehirlenme gibi durumlara maruz kalınmaktadır.

Yılda bir defa yapılması gereken yangın tatbikatı ve acil durum tahliye tatbikatları; kamu kurum ve

kuruluşları ile , yurt, pansiyon, otel, fabrika büyük işyeri ve alışveriş merkezleri, apartman ve

site yönetimleri tarafından uygulamalı olarak yapılmamakta mevzuatı ilgilendiren bu gibi

olaylar kağıt üstünde yapılmış gösterilmektedir. Felaket meydana gelmeden önce tedbir almak

gerekir prensibinden hareketle, yaşanabilecek felaketlerin önüne geçmek ve can ve mal

kaybını en aza indirmek, hukuki ve vicdani olaylar yaşamamak için Yangın Güvenlik

Önlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu konuda en büyük

görev siz saygıdeğer halkımıza düşmektedir. Binaların Yangından Korunma Yönetmenliğinde

de belirtildiği gibi özel konut, işyeri vb. gibi yerlerde sahipleri başta olmak üzere

kullanıcıları, apartman ve site yöneticileri başlıca sorumludur. Kamu binalarında ise kurum

amirleri başlıca sorumludur.”

Raporda, yangın güvenliğine ilişkin kanun ve yönetmeliklerle, en ince noktasına kadar ele

alınarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, yayınlanan ilgili Kanun ve yönetmelikler şu şekilde

sıralandı:

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği

Yangın güvenliği sorumluluğu

MADDE 124- (1) Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel

kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya

yöneticiler sorumludur.

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği

Madde 38 4. bent (4) Kaçış merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş

bulundurulmasından, bina veya işyeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği

Madde 30 ‘un 4 ve 5. bentlerinde (4) Her yapının içinde, yapının kullanıma

girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz erişilebilen şekilde kaçış yollarının düzenlenmesi

ve bakım altında tutulması gerekir. Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışları

engelleyecek şekilde çıkışlara veya kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılamaz.

Zihinsel engelli, tutuklu veya ıslah edilenlerin barındığı, yetkili personeli sürekli görev

başında olan ve yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıları nakledecek yeterli imkânları

bulunan yerlerde kilit kullanılmasına izin verilir.

(5) Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her

kullanıcının herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde

görünür olması gerekir. Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı veya bir çıkışa götüren yol

gerçek çıkışla karıştırılmayacak şekilde düzenlenir veya işaretlenir. Bir yangın hâlinde veya

herhangi bir acil durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan

odalardan ve mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan

erişmeleri için gerekli tedbirler alınır.

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği

Madde 7 ‘in 10 ve 11. bentlerinde (10) Her türlü binada, açık arazide, tesiste,

sokakta, caddede, meydan ve alanda bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve

cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak sökmek, içine kâğıt ve paçavra gibi yabancı maddeler

koymak veya bunları kullanılmayacak hâle getirmek veyahut bozuk bir hâlde tutmak, her ne

suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, bina önüne ip çekmek, tente

asmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı

dışında kullanılamaz.

(11) Yönetmeliğin bu bölümündeki maddelerinde yer alan yangın güvenliği, itfaiyeye

yardım ve yasaklar ile ilgili hususların uygulanmasından; kamu yapılarında binadaki en üst

amir, kat mülkiyeti tesis etmiş yapılarda yöneticiler ve site yöneticileri ve diğer binalarda ise,

bina malikleri sorumludur.

Binaların Yangında Korunma Yönetmenliği

MADDE 131- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki

şekilde denetlenir:

a)Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili

olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim

elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca

binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri

vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile

talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi

mecburidir.

b) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya

görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel

müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri; hükümet konakları ise, içişleri

Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendireceği kişi veya heyet ile mülkiye

müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve

müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel

müdürlük veya başkanlıklarına gönderir.

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği

Madde 60 (4) LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemli araçlar kapalı

otoparklara giremez ve alınmaz.

Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği

Çatılar

MADDE 61-

(1) Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.

(2) Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı arasına

yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo kullanılması

ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler

eliyle ilgili yönetmeliklere uygun elektrik tesisatı çekilebilir.

(3) Çatı giriş kapısı devamlı kapalı ve kilitli tutulur. Çatıya bina sahibi, yöneticisi veya bina

yetkilisinin izni ile çıkılabilir. Çatı araları periyodik olarak temizlenir.

reklam

YORUM YAP

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

reklam
reklam